LAADIMME JURIDISESTI PITÄVÄT ASIAKIRJAT

Autamme juridisissa asioissa

Jos olet joutunut väärinkohdelluksi tai rikoksen uhriksi, niin autamme sinua selvittämään tilanteen ja neuvomme, miten etenet asiassa. Edustamme sinua neuvotteluissa ja riitatilanteissa. Hoidamme reklamaatiot. Toimimme edunvalvojana. Lisäksi laadimme asiakirjoja ja kommentoimme sopimuksia, vaatimuksia ja vastineita niihin.

Puhelin

AVOINNA

Ma-pe klo 10-18

Autamme juridisissa asioissa ja kysymyksissä

Autamme juridisissa asioissa ja haemme ratkaisua sovittelun avulla. Sovittelu on melkein aina paras tapa selvittää asia, kun ihmiset ovat erimielisiä asioista.

Selvitämme yhdessä tilanteesi ja kerromme, miten asiassa on paras edetä.

Mikäli asian ratkaisu vaatii asianajajan apua, niin neuvomme mistä asioista hänen kanssaan on tärkeä keskustella.

Mikäli haluat apua, niin autamme sinua löytämään parhaan mahdollisen tavan selvittää riitatilanne.

Harvoin kannattaa riidellä, sillä sovinto auttaa aina eteenpäin.

Haemme sovintoratkaisut aina niin, että osapuolten oikeusturva täyttyy.

 

Vuoden kokemus hoitoalalta

vuotta oikeustieteitä

%

auttamassa asiassasi

Julkisoikeuden erityisasiantuntija

Hallintotieteiden maisteri Tuula Viitanen on julkisoikeuden eri osa-alueiden erityisasiantuntija,
joka on opiskellut myös kehitys- ja oikeuspsykologiaa sekä sosiaalipsykologiaa.

 

OTA YHTEYTTÄ

Asiakirjojen laadinta

Asiakirja on todistusvoimainen, laillisesti pätevä dokumentti, joten asiakirjaan kannattaa aina suhtautua vakavasti.

Viranomaisten kanssa asiointia varten on saatavissa asiakirjamalleja. Jos mallin ja ohjeistuksen avulla täyttäminen tuntuu sinusta haastavalta, niin autamme sinua.

Etenkin, jos asiallasi on kiire, niin on tärkeä täyttää asiakirja oikein. Oikein täytetty asiakirja ei palaudu sinulle lisäkysymyksillä, vaan se otetaan heti käsittelyyn.

 

Hoitotahto

Kun haluat saada tietyt palvelut, hoitotoimenpiteet sairastuessasi tai
kertoa elinten luovutuksesta suostumalla niihin tai kieltäytymällä
niistä, niin laadimme hoitotahdon sinulle.

Perunkirjoitus ja perukirja

Perunkirjoitus on tehtävä jokaisen Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Siinä selvitetään vainajan varat ja velat kuolinhetkellä. Laadittava perukirja toimitetaan Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Testamentti

Testamentti kannattaa tehdä etenkin, jos haluaa määrätä omaisuuden jakautumisesta perillisten kesken toisin kuin laissa määrätään. Myös perintöveroon voi vaikuttaa.  Testamentin tekeminen ei vaikuta oman omaisuuden käyttämiseen elinaikana. 

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Hakemus jätetään Kelalle. Tiettyjen ehtojen täyttyessä kunnilta voi hakea täydentävää toimeentulotukea.

Vuokra-asuntohakemus

Asuntohakemus kannattaa täyttää täsmällisillä tiedoilla, sillä sinulle tarjotaan asuntoa niillä tiedoilla, jotka merkitset hakemukseen. Tärkeää on myös liittää hakemukseen oikeat esimerkiksi varallisuudesta kertovat dokumentit. Näin mahdollisuutesi löytää uusi koti kasvaa.

Edunvalvonta

Edunvalvoja voidaan määrätä täysi-ikäiselle, joka esimerkiksi heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi ei kykene huolehtimaan itsestään tai varallisuuttaan koskevista asioista.

Edunvalvoja voidaan määrätä tarvittaessa myös yksittäisen asian hoitamista varten.

Lapsen edunvalvoja on pääsääntöisesti hänen huoltajansa.

Lastensuojelun edunvalvontaa haetaan, kun huoltaja ei voi puolueettomasti toimia lapsen edunvalvojana lastensuojeluasiassa. 

Edunvalvontavaltuutus

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus teh­dään kir­jal­li­ses­ti. Se päi­vä­tään ja al­le­kir­joi­te­taan kah­den es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä ol­les­sa. To­dis­ta­jan tu­lee tie­tää, et­tä ky­sees­sä on edun­val­von­ta­val­tuu­tus.

Val­ta­kir­jal­la hen­ki­lö ni­me­ää val­tuu­te­tun hoi­ta­maan asi­oi­taan. Val­tuu­te­tun tu­lee suos­tua teh­tä­vään. Val­ta­kir­jan tu­lee ol­la an­net­tu ni­me­tyl­le hen­ki­löl­le.

Koska lapselle edunvalvoja?

Lapsi tarvitsee edunvalvojan elämäntilanteissa, jossa hänen on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevassa päätöksenteossa. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi huostaanotot, sijaishuoltopaikat, sijoitukset, tapaamiset, huoltajien kykenemättömyys tai heikko terveydentila tai menehtyminen.

Lapsen edustaminen rikosprosessissa

Jos jompaa kumpaa vanhempaa tai huoltajaa epäillään lapseen kohdistuvasta rikoksesta, kumpikaan vanhempi ei voi toimia asiassa lapsen edunvalvojana. Tällöin lapselle määrätään edunvalvojan sijainen.

Määrätty edunvalvoja edustaa lasta rikosasiassa ja lastensuojeluasiassa.

Mistä edunvalvoja huolehtii?

Useim­mi­ten edun­val­vo­ja mää­rä­tään huo­leh­ti­maan pää­mie­hen­sä omai­suu­des­ta ja ta­lou­del­li­sis­ta asi­ois­ta. Hä­net voi­daan mää­rä­tä huo­leh­ti­maan myös yk­sit­täi­ses­tä asi­as­ta, esi­mer­kik­si kiin­teis­tön myy­mi­ses­tä tai hal­lin­ta­oi­keu­des­ta luo­pu­mi­ses­ta pää­mie­hen­sä puo­les­ta.

Lisäksi edun­val­vo­jan on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, et­tä pää­mies saa so­pi­van hoi­don, huo­len­pi­don ja kun­tou­tuk­sen. Hä­nen tu­lee tar­vit­ta­es­sa ol­la yh­teis­työs­sä esi­mer­kik­si kun­nan so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon vi­ra­no­mais­ten kans­sa.

Riita- ja rikosasiat

Kerromme, mitä sinun kannattaa tehdä ja mitä oikeuksia rikoksen uhriksi joutuneilla ihmisillä on.

Olemme sinulle henkisenä tukena ja autamme sinua selviytymään rikoksen aiheuttamasta mahdollisesta järkytyksestä.

Yritämme aina ensin sovitella riita- ja rikosasiat. Mikäli sovintoon ei päästä, niin olemme apunasi kaikissa mieltäsi askarruttavissa asioissa ennen tuomistuinkäsittelyä, oikeusprosessin aikana ja jälkeen.

Jos olet rikoksen tekijä ja haluat tietää, miten asiasta voisi sopia ilman tuomioistuin menettelyä, niin autamme sinua löytämään oikean tavan.

 

Erimielisyys tapaamisoikeudesta

Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on kummankin vanhemman vastuulla. Hyvälle huollolle asetetut kriteerit on määritelty lapsenhuoltolaissa. Lapsen oikeus tavata vanhempaansa ei ole sidoksissa siihen, onko vanhempi lapsen huoltaja vai ei.

Lapsen huoltopäätöksen muuttaminen

Sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta voidaan muuttaa uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, jos olosuhteet ovat sopimuksen vahvistamisen tai päätöksen antamisen jälkeen muuttuneet tai jos tähän muutoin on aihetta.

Myymälävarkaus
Mikäli olet syyllistynyt myymälävarkauteen, niin voimme auttaa sinua pääsemään sovintoon, jos molemmat osapuolet ovat siihen halukkaita. Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan asiasta.
Tuki väkivallan uhreille

Annamme rikoksiin ja rikosprosessiin liittyvää apua sekä uhrin oikeuksien toteutumisen kannalta olennaista neuvontaa. Teemme rikosilmoituksen uhrin puolesta. Opastamme ja autamme lähisuhdeväkivallan uhria hakemaan suojaa ja tukea turvakodeista.

.

AUTAMME JURIDISISSA ASIOISSA

Luotettavaa ja yksilöllistä
neuvontaa

  • Alkuneuvottelu ajasta riippumatta 45,60 euroa
  • Sovimme tuntipalkkion heti toimeksiannon alkaessa
  • Tuntihinta asiasta riippuen 62-99,20 euroa
  • Laskutamme erikseen asiakkaan puolesta maksetut suoranaiset kulut  ja toimistokulut kuten postitus- ja kopiointikustannukset

Yleinen puhelineuvontamme on maksutonta. Kerro, missä tilanteessa tai asiassa haluaisit apua. Saat meiltä tiedon, miten edetä ja mahdollisesti hinta-arvion avustamme jo ennen alkuneuvottelua.

Maksutonta
puhelinneuvontaa

Yleinen puhelinneuvontamme on maksutonta. Kerro, missä tilanteessa tai asiassa haluaisit apua. Saat meiltä tiedon, miten edetä ja mahdollisesti hinta-arvion avustamme jo ennen alkuneuvottelua.

Sovittelun avulla ratkaisu

Miksi sovittelija?
Sovittelija on koulutettu ja asian osaava henkilö, joka hakee riita- ja rikosasialle osapuolten välistä yhteistä sopimusta.  Onnistumisen edellytys on se, että osapuolet haluavat sopia riita- tai rikosasian. Tarkoituksena on välttää pitkä ja kallis oikeudenkäynti.
Jos sovittelu ei ole mahdollinen?

Vaikka sovittelu ei ole mahdollinen niin voimme valmistaa sinut ottamaan yhteyttä asianajajaan. Neuvomme mitä ja mistä asioista on tärkeää keskustella asianajajan kanssa.

Mitä eroa on eritysasiantuntijalla ja asianajajalla?

Eritysasiantuntijalla on (HTM) yliopistotutkinto, joka antaa pätevyyden
toimia julkisoikeuden eri osa-alueilla. Asianajajalta edellytetään
oikeustieteellistä (OTM) korkeakoulututkintoa ja oikeudenkäyntiasiat
muodostavat osan heidän työtehtävistään.

Tarjoaako sovittelija apua oikeusasioissa?

Tarjoamme neuvoa ja apua ennen oikeusprosessin alkua, oikeusprosessin aikana ja oikeusprosessin jälkeen annamme neuvoja ja apua erilaisten päätökseen liittyvien asioiden selvittämisessä.