LAADIMME JURIDISESTI PITÄVÄT ASIAKIRJAT

Autamme juridisissa asioissa

Mikäli riitatilanteessa haluat päästä vastapuolen kanssa sovintoon, autamme sovittelussa. Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, käänny puoleemme ja autamme sinua selvittämään asian, niin että oikeusturvasi säilyy. Toimimme edunvalvojana.

Puhelin

SOITTOAIKA

Ma-pe klo 11-15

Edustamme sinua neuvotteluissa, laadimme asiakirjoja ja reklamaatioita

Autamme juridisissa asioissa ja haemme ratkaisua sovittelun avulla.

Selvitämme yhdessä tilanteesi ja kerromme näkemyksemme, miten asiassa olisi paras tapa edetä.

Mikäli asiasi ratkaisu vaatii asianajajan apua, niin neuvomme sinua mistä asioista hänen kanssaan olisi tärkeää keskustella.

Autamme sinua löytämään parhaan mahdollisen tavan selvittää riitatilanne.

Harvoin kannattaa riidellä, sillä se on kallista ja aikaa vievä prosessi, sovinto auttaa aina eteenpäin.

Haemme neuvottelemalla sovintoratkaisut niin, että osapuolten oikeusturva täyttyy.

 

Julkisoikeuden erityisasiantuntija

Hallintotieteiden maisteri Tuula Viitanen on julkisoikeuden eri osa-alueiden erityisasiantuntija,
joka on opiskellut myös kehitys- ja oikeuspsykologiaa sekä sosiaalipsykologiaa.

 

Asiakirjojen laadinta

Asiakirja on laillisesti pätevä dokumentti, joten asiakirjan laatimiseen kannattaa suhtautua vakavasti ja huolellisesti.

Tärkeää on täyttää asiakirja oikein, silloin se ei palaudu sinulle takasin lisäkysymyksillä, vaan sen käsittely etenee nopeasti.

 

Hoitotahto

Hoitotahto on dokumentti, jossa ilmaistaan sinun tahtosi silloin, kun sairastut, ja haluat, että sinua hoidetaan tietyllä tavalla.

Mikäli haluat lahjoittaa elimiäsi kuoleman jälkeen, voit hoitotahdossa määrittää tarkasti tahtosi.

Hoito- tai elintahdossasi voit myös ilmaista sen, ellet tahdo luovuttaa elimiä. Hoitotahtosi ja elinluovutustahtosi on tärkeä ja lempeä tapa ottaa huomioon sinun surevat omaisesi ja ilmaista hoitotahdolla ohjeet hoitohenkilökunnalle sekä lääkärille.

Perunkirjoitus ja perukirja

Hoidamme kaikki perunkirjoituksia varten tarvittavat asiakirjat ja laadimme perukirjan.

Perunkirjoitus on tehtävä jokaisen Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Siinä selvitetään vainajan varat ja velat kuolinhetkellä. Laadittava perukirja toimitetaan Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Testamentti

Testamentti kannattaa tehdä etenkin, jos haluaa määrätä omaisuuden jakautumisesta perillisten kesken toisin kuin laissa määrätään. Testamentin tekeminen ei vaikuta oman omaisuuden käyttämiseen elinaikana.

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Hakemus jätetään Kelalle. Tiettyjen ehtojen täyttyessä kunnilta voi hakea täydentävää toimeentulotukea.

Edunvalvonta

Edunvalvoja voidaan määrätä täysi-ikäiselle, joka esimerkiksi heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi ei kykene huolehtimaan itsestään tai varallisuuttaan koskevista asioista.

Edunvalvoja voidaan määrätä tarvittaessa vain yksittäisen asian hoitamista varten.

Lapsen edunvalvoja on pääsääntöisesti hänen huoltajansa.

Lastensuojelun edunvalvontaa haetaan, kun huoltaja ei voi puolueettomasti toimia lapsen edunvalvojana lastensuojeluasiassa. 

Edunvalvontavaltuutus

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus teh­dään kir­jal­li­ses­ti. Se päi­vä­tään ja al­le­kir­joi­te­taan kah­den es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä ol­les­sa. To­dis­ta­jan tu­lee tie­tää, et­tä ky­sees­sä on edun­val­von­ta­val­tuu­tus.

Valtakirjalla nimetään tietty henkilö hoitamaan valtuuttajan asioita. Valtuutetun tulee antaa suostumus tehtävään.

Koska lapselle edunvalvoja?

Lapsi tarvitsee edunvalvojan elämäntilanteissa, jossa hänellä on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevassa päätöksenteossa. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi huostaanotot, sijaishuoltopaikat, sijoitukset, tapaamiset, huoltajien kykenemättömyys lapsen asioiden hoitoa koskevissa asioissa, huoltajien heikko terveydentila tai menehtyminen.

Lapsen edustaminen rikosprosessissa

Jos jompaa kumpaa vanhempaa tai huoltajaa epäillään lapseen kohdistuvasta rikoksesta, kumpikaan vanhempi ei voi toimia asiassa lapsen edunvalvojana. Tällöin lapselle määrätään edunvalvojan sijainen.

Määrätty edunvalvoja edustaa lasta rikosasiassa ja lastensuojeluasiassa.

Mistä edunvalvoja huolehtii?

Useim­mi­ten edun­val­vo­ja mää­rä­tään huo­leh­ti­maan pää­mie­hen­sä omai­suu­des­ta ja ta­lou­del­li­sis­ta asi­ois­ta. Hä­net voi­daan mää­rä­tä huo­leh­ti­maan myös yk­sit­täi­ses­tä asi­as­ta, esi­mer­kik­si kiin­teis­tön myy­mi­ses­tä tai hal­lin­ta­oi­keu­des­ta luo­pu­mi­ses­ta pää­mie­hen­sä puo­les­ta.

Lisäksi edun­val­vo­jan on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, et­tä pää­mies saa so­pi­van hoi­don, huo­len­pi­don ja kun­tou­tuk­sen. Hä­nen tu­lee tar­vit­ta­es­sa ol­la yh­teis­työs­sä esi­mer­kik­si kun­nan so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon vi­ra­no­mais­ten kans­sa.

Riita-asiat ja pienet rikosasiat

Kerromme, mitä oikeuksia rikoksen uhriksi joutuneilla ihmisillä on.

Olemme sinulle henkisenä tukena ja autamme sinua selviytymään rikoksen aiheuttamasta mahdollisesta järkytyksestä.

Mikäli osapuolet suostuvat, niin voimme auttaa pääsemään sovittelun kautta sovintoratkaisuun riita- ja pienissä rikosasioissa. Jos sovintoon ei päästä, niin olemme apunasi kaikissa mieltäsi askarruttavissa asioissa ennen tuomistuinkäsittelyä, oikeusprosessin aikana ja sen jälkeen.

Jos olet rikoksen tekijä ja haluat tietää, miten asiasta voisi sopia ilman tuomioistuin menettelyä, niin keskustelemme kanssasi, onko rikosasiasi sellainen, jota voisi sovitella.

 

Erimielisyys lapsen tapaamisoikeudesta

Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on kummankin vanhemman vastuulla. Lapsen oikeus tavata vanhempaansa ei ole sidoksissa siihen, onko vanhempi lapsen huoltaja vai ei.

Lapsen huoltopäätöksen muuttaminen

Sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta voidaan muuttaa uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, jos olosuhteet ovat sopimuksen vahvistamisen tai päätöksen antamisen jälkeen muuttuneet tai jos tähän muutoin on aihetta.

Asiat, joista voi sovitella

Riita-asiat ovat tapauskohtaisesti sovittavissa sovittelun kautta. Samoin jos olet syyllistynyt vähäiseen rikokseen, niin voimme auttaa sinua pääsemään sovintoon, jos molemmat osapuolet ovat siihen halukkaita. Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan asiasta.

Tuki väkivallan uhreille

Annamme rikoksiin ja rikosprosessiin liittyvää apua sekä uhrin oikeuksien toteutumisen kannalta olennaista neuvontaa. Teemme rikosilmoituksen uhrin puolesta. Opastamme ja autamme lähisuhdeväkivallan uhria hakemaan suojaa ja tukea turvakodeista.

.

Luotettavaa ja yksilöllistä
neuvontaa

  • Sovimme tuntipalkkion heti toimeksiannon alkaessa
  • Laskutamme erikseen asiakkaan puolesta maksetut suoranaiset kulut  ja toimistokulut kuten postitus- ja kopiointikustannukset

Maksutonta
puhelinneuvontaa

Yleinen puhelinneuvontamme on maksutonta. Kerro, missä tilanteessa tai asiassa haluaisit apua.

Yksityiselle sovittelijalle ei tarvitse jonottaa, saat asiasi nopeasti kuntoon.

Miksi sovittelija?

Sovittelija on koulutettu ja asian osaava henkilö, joka hakee riita- ja pienelle rikosasialle osapuolten välistä yhteisesti sovittua sopimusta. Onnistumisen edellytys on se, että osapuolet haluavat sopia.

Tarjoaako sovittelija apua oikeusasioissa?

Tarjoamme neuvoa ja apua ennen oikeusprosessin alkua, oikeusprosessin aikana ja myös oikeusprosessin jälkeen annamme neuvoja päätöksestä ilmenneissä asiakysymyksissä.